תזכורת חשובה בעניין פנסיה חובה!

שימו לב עוד, כי ביום 1.1.2013 התעדכן השכר הממוצע במשק בהתאם לס' 2 לחוק הביטוח הלאומי לסך של 8,828 ₪. זהו אפוא סכום תקרת ביטוח חובה בהתאם לצו ההרחבה. כאשר מדובר בעובד אשר שכרו הקובע לחישוב פיצויי פיטורים נמוך מסכום זה, חייב המעביד לבטח את מלוא השכר. לעומת זאת כאשר מדובר בעובד אשר שכרו גבוה יותר ניתן לבטח רק מחלק השכר שבגובה התקרה הנ"ל – 8.828 ₪.

נזכיר עוד, כי בעוד שנה יעלה שיעור ההפרשות במדרגה נוספת ל- 5.5% על חשבון העובד ו- 12% על חשבון המעביד.

פנסיה הינה אולי החשובה שבזכויות העובד. זהו רובד הביטחון הסוציאלי אשר אמור לעמוד לרשות העובד במקרה של זקנה או נכות, ולרשות שאריו במקרה של מוות.

מנקודת מבטו של המעביד ספק אם יש זכות אשר עשויה להעמיד בפני מעביד חשיפה שהינה כה קיצונית ובלתי מכומתת. מקרה ביטוח לעובד - פרישה, נכות או חו"ח מוות - שלא בוטח כראוי , משמעו חשיפה לתביעה בה ידרש המעביד לשלם את שאמורה הייתה לשלם קרן הפנסיה או חברת הביטוח.

ועוד נזכיר, כי מאז נכנס לתוקף החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה, הפרה של חובת פנסיה בהתאם לצווי הרחבה משמעה חשיפה לעיצום כספי של 35,000 ₪.

במילים אחרות – מעבידים, הקפידו היטב על נושא הפנסיה ויפה שעה אחת קודם.


אנו נשמח לעמוד לרשותכם להסברים או הבהרות – armoni.law@gmail.com
http://www.armonilaw.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798