על המעביד לפרט בתלוש השכר את התשלום ששילם לעובד על חשבון תגמולי מילואים ואת יתרת תגמולי המילואים

 
ביום 2.3.2011 פורסם ברשומות תיקון מס' 127 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), אשר מחייב את המעביד להעביר לעובד את ההפרש שבין תגמולי המילואים שהמוסד לביטוח לאומי העביר למעביד לבין התשלום ששילם המעביד לעובד על חשבון תגמולי מילואים (למעט סכום ששילם המעביד לעובד עקב עבודתו או סכום שהיה משלם לו בין שהוסיף לעבוד ובין שנעדר מעבודתו).
 
עוד נקבע כי דין סכום ההפרש האמור ("יתרת התגמול") כדין שכר עבודה והמעביד מחוייב להעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו של העובד בעד החודש שבו הועבר התגמול למעביד ע"י המוסד לביטוח לאומי.

במסגרת התיקון הנ"ל, תוקן חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן – חוק הגנת השכר), אשר קבע כי המעביד מחוייב לפרט בפנקס השכר ובתלוש השכר של העובד את התשלומים שהמעביד שילם על חשבון תגמולי המילואים וכן את יתרת התגמול שהועברה לעובד.
עפ"י חוק הגנת השכר, יש לפרט לגבי תשלומים אלה את סוג התשלום, את מספר היחידות שעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום.

התיקון לחוק כאמור יחול על תגמולי מילואים המגיעים בעד ימי שירות מילואים לפי חוק הביטוח הלאומי, לגבי תקופת שירות המילואים שחלה מיום 2.3.2011 ואילך, אף אם החלה ערב תחילתו.* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : " דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798