תיקון חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס``ב – 2002

לצורך זה עוגנה בחוק סנקציה אזרחית המסמיכה את בתי הדין לעבודה לחייב מעביד אשר לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על תנאי העבודה או הודעה בדבר שינוי בתנאי העבודה, לשלם לעובד פיצויים (שאינם תלויים בנזק) בסך של עד 15,000 ₪ (סכום זה יעודכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד).

הוראה זו צפויה להיכנס לתוקף ביום 3.12.2011 ותחול על כל הודעה לעובד אשר אמורה הייתה להימסר ממועד זה ואילך.

בנוסף נקבע בחוק היפוך של נטל ההוכחה במצב בו לא נמסרה לעובד הודעה על תנאי עבודה, אזי ביחס לכל עניין אשר אמור היה להיות מפורט בהודעה ואשר יש מחלוקת ביחס אליו, על המעביד ולא על העובד תחול חובת ההוכחה, כי הוא פעל כדין. תחולת סעיף זה – מיידית.

מעסיקים – המסר ברור! הזדרזו להטמיע בארגונכם מסירת הודעות על תנאי עבודה ועל כל שינוי בהם ויפה שעה אחת קודם.


עו"ד עודד ערמוני
http://armoni-law.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798