צו פירוק זמני אינו מפקיע את יחסי העבודה ואינו גורם לפיטורי העובדים

  
 ע"ע 579/07 אלי שילוני נ' ספנדקס ישראל בע"מ – רו"ח צבי יוכמן, ניתן ביום 29.6.2009. ע"י מותב בהרכב כב' השופט ע' רבינוביץ, כב' השופטת נ' ארד, כב' השופט ש' צור ונציג הציבור מר נבות.

 עובדות
 1. המערער והמשיב שכנגד, מר אלי שילוני (להלן – אלי) כיהן כמנכ"ל המשיבה והמערערת שכנגד, חברת ספנדקס ישראל בע"מ (להלן – החברה), החל משנת 1993. לפי הסכם העבודה עמד שכרו על סך של 18,000 דולר לחודש. בשל קשיים כלכליים אליהם נקלעה החברה הסכים אלי לקבל 9,000 דולר לחודש, תוך רישום היתרה בספרי החברה כחוב כלפיו.

2 . ביום 11.2.2002 נתן בית המשפט המחוזי צו פירוק זמני, בו מונה לחברה מפרק זמני, רו"ח צבי יוכמן (להלן – המפרק) ונקבע, כי המפרק ינסה למכור את החברה כעסק חי ונאסר עליו לפטר את העובדים ובכללם את אלי, אלא אם יינתן צו פירוק קבוע. ביום 12.5.2002 ניתן לחברה צו פירוק קבוע (שנכנס לתוקף ביום 16.6.2002) והמפרק התמנה למפרק קבוע. אלי המשיך לעבוד בחברה אף לאחר מתן צו הפירוק הקבוע וזאת עד למכירת מפעלה בחודש אוגוסט 2002.

3 . אלי הגיש תביעה נגד החברה לתשלום מלוא שכרו בתקופת הפירוק הזמני (חודשים פברואר–אוגוסט 2002). המפרק טען, כי צו הפירוק הזמני הפקיע את חוזי העבודה והפך אותו למעסיק החדש. לחילופין טען המפרק, כי הוא רשאי לשנות את תנאי העסקתו של אלי בחברה. כמו כן, טען המפרק, כי אלי אינו זכאי לשכר לתקופה שמיום מתן הצו ועד מכירת המפעל, שכן צו הפירוק סיים את יחסי העבודה.

 4. בית הדין האזורי לעבודה דחה את התביעה והתביעה שכנגד וקבע, כי מתן צו פירוק לחברה יוצר מציאות חדשה של סיום יחסי העבודה בין החברה לעובדיה, כך שעם מינויו של מפרק זמני אין המשכיות אוטומטית של כל זכויות וחובות הצדדים ליחסי העבודה. כמו כן, נקבע כי יחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו ביום 16.6.2002 עם כניסתו לתוקף של צו הפירוק וכי אלי התעלם מפיטוריו ופעל על דעת עצמו ועצם העובדה שביצע עבודה אינה מזכה אותו בשכר. מכאן הערעורים. 

בית הדין הארצי לעבודה פסק
1. דין הערעור והערעור שכנגד להידחות. צו פירוק קבוע הניתן לחברה יוצר לה משטר משפטי חדש, בו נפסקים יחסי העבודה ועובדי החברה נחשבים למפוטרים. תוצאה זו מתחייבת מן המציאות המשפטית החדשה שנוצרת עם מתן צו הפירוק שהוא למעשה תחילת הסוף של פעילות החברה ועצם קיומה. עם זאת, אין במתן צו פירוק כדי למנוע מן המפרק להעסיק עובדים, בין לצורך המשך פעילות החברה עד למכירתה ובין לצורך המשך פעילות הפירוק עד לחיסולה. העסקה זו נחשבת כהעסקה חדשה על ידי המפרק שאינה רציפה להעסקה על ידי החברה קודם למתן צו הפירוק.

 2. מינוי מפרק זמני לחברה אינו דומה למתן צו פירוק במובן זה שעם המינוי לא חל שינוי במעמד המשפטי של החברה. עם מינוי מפרק זמני ממשיכה החברה להתקיים במעמדה הקודם, אלא שסמכויות האורגנים שלה נתונות למפרק הזמני. מינוי מפרק זמני גם מעניק לחברה הגנה מפני תביעות, בדומה להגנה הניתנת עם מתן צו פירוק קבוע. עם זאת, מינוי מפרק זמני לחברה לא מפעיל את כל מנגנוני הפירוק והוראות הפירוק שלאחר מתן צו פירוק. למעשה מדובר במצב ביניים בו סמכויותיו של המפרק הזמני נקבעות בהחלטת בית המשפט הממנה אותו. מכאן, שצו למינוי מפרק זמני אינו מסיים את יחסי העבודה ואינו גורם לפיטורי העובדים. אדרבה, צו למינוי מפרק זמני נועד להמשיך את פעילות החברה תחת הנהלה ריכוזית אחת (המפרק הזמני), בפיקוח ובהנחיית בית המשפט המוסמך (בית המשפט המחוזי). אם, לימים, ניתן צו פירוק קבוע לאחר תקופת פעילות תחת מפרק זמני, נכנס צו הפירוק לתוקף למפרע מיום הגשת הבקשה לפירוק.

 3. המשכיות יחסי העבודה בתקופה שלאחר מינוי מפרק זמני משמעה גם המשך ההסדרים הנוגעים לתנאי ההעסקה של העובדים, ככל שאלה לא שונו בצו בית המשפט או על פי החלטת המפרק הזמני. בתקופת פעילות החברה לאחר מינוי מפרק זמני, רשאי המפרק לפעול לשינוי תנאי העבודה, בין בהסכמה ובין שלא בהסכמה, וצריך שבעניינים שכאלה יפעל על פי הנחיות ואישור בית המשפט המוסמך בהליך של בקשה למתן הוראות. אין צורך לומר ששינוי לרעה של תנאי עבודה על ידי מפרק זמני יכול להצמיח לעובדי החברה עילה להתפטר מחמת הרעת תנאי עבודה תוך זכאות לפיצויי פיטורים כחוק.

4. סוף דבר – עיקר טענות הערעור והערעור שכנגד נדחו. אלי זכאי לשכר ברוטו השווה בשקלים לסך של 9,000 דולר לחודש לתקופת הפירוק הזמני, מיום 12.2.2002 ועד ליום 16.6.2002 (בצירוף הפרשי ריבית והצמדה), והחל ממועד זה יש לראותו כמי שפוטר מהחברה מכח צו הפירוק ומכח החלטת המפרק עצמו. אין לראות את אלי כמי שהועסק על ידי החברה בתקופה שלאחר 16.6.2002 (כלומר לאחר מתן צו הפירוק הקבוע) ועד להשלמת מכירת מפעל החברה בסוף אוגוסט 2002 ותקופת "פעילותו" זו אינה מזכה אותו בשכר. כל צד ישא בהוצאותיו.

הערת המחברת:
 עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק - נדחתה על הסף (בג"ץ 7609/09 אלי שילוני נ' בית דין הארצי לעבודה ואח', ניתן ביום 7.9.2010), הן מחמת שיהוי והן מכיוון שהיא אינה מגלה עילה להתערבות בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה.

 


 
* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר דיני עבודה המדריך המלא – מהדורה חדשה דצמבר 2010, ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים בדיני עבודה

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798