הנחיות לאכיפה פלילית – תיקון 24 לחוק הגנת השכר

ברשימה זו נעמוד, בקצרה בלבד, על עיקרי ההנחיות:

רישום בתלוש של וותק מצטבר – הובהר, כי האכיפה תתמקד במצב בו אין רישום של וותק מצטבר כלל. גורמי האכיפה יכירו בכך שלעובד עשויים להיות מספר נתוני וותק לצרכים שונים (למשל – לדרגה, לפנסיה וכדומה). במקרה כזה יש לרשום לצד כל אחד מנתוני הוותק את תכליתו.

רישום בתלוש של התקופה אשר בעדה שולם השכר
– גורמי האכיפה הונחו להכיר באפשרות לפיה בתלוש של חודש מסוים יופיעו רישומים, כגון גמול שעות נוספות או פרמיות, המתייחסים לתקופות קודמות. רישומים מעין אלו לכשעצמם לא יהוו בסיס לנקיטת הליכים פליליים אלא אם יהיה חשד בדבר רישום שאינו אמת.

רישום בתלוש של מספר ימי ושעות העבודה במקום העבודה – נקבע, כי נדרשת התאמה בין רישום זה לרישום שב"הודעה על תנאי העסקה" אשר נמסרת לעובד. הובהר, כי ניתן לרשום "גמיש" כאשר מדובר בעובד שאינו מועסק בתקן שעות קבוע למשרה.

אי-רישום שעות בתלוש, כאשר מדובר בעובדים שלא ניתן לפקח עליהם – הובהר, כי אם זו הסיבה לאי-רישום השעות יש לציין זאת במפורש. כן הנחה היועץ המשפטי לאכוף ולנקוט הליכים פליליים מקום שהתברר, כי ניתן לפקח על כל או אפילו על חלק משעות העבודה.

פירוט בתלוש של ניכויים מצטברים למס הכנסה ולביטוח לאומי – על פי הנחיות היועץ המשפטי די בפירוט ניכויים חודשי, ולא תהיה אכיפה פלילית אם לא יהיה פירוט מצטבר שנתי.

ועוד מספר הנחיות – כאשר יש לכך הצדקה עניינית לא תתבצע אכיפה פלילית בגין מסירת תלושים לעובדים בפקס או במייל; לא תתבצע אכיפה פלילית בגין איחור מקרי של עד חמישה ימים, במסירת תלוש שכר; ניתן להפנות מתלוש השכר למסמך המצורף לו, ובלבד שהדבר יעשה באופן ברור ומפורש.

שימו לב – תוקפן של ההנחיות מיידי. בגין עבירה ראשונה תינתן למעביר אפשרות לתקן את הליקוי בתוך שבועיים, ובמקרה כזה יסתפקו גורמי האכיפה בהתראה בלבד.אנו עומדים לרשותכם אם נדרשים הסברים או הבהרות – oded@var-law.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798