הנחיות חדשות למתן אישור על פי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע אפשרות לתשלום שכר הכולל פיצויי פיטורים, ולפיו, הסכם בין מעביד לבין עובד, שפורש בו שהפיצויים כלולים בשכר העבודה, וההסכם אושר ע"י שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו לכך, יבוא לענין הפיצויים במקום הוראות חוק פיצויי פיטורים, ובלבד שאין הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד המחייב תשלום פיצויי פיטורים.
 
לאחרונה פרסם משרד התמ"ת הנחיות חדשות למתן אישור על פי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים. להלן נוסח ההנחיות:
 
אישור לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורין ינתן, בכפוף לתנאים המפורטים הבאים:
 
מרכיב השכר
במקרה בו גובה השכר המצוין בהסכם עולה על 4 פעמים השכר הממוצע במשק ויש לגביו הסדר פנסיוני, יינתן אישור לגבי החלק העודף של השכר.
 
במקרה בו השכר המצוין בהסכם מורכב: חלקו קבוע וחלקו משתנה (שכר קבלני, עמלות, אחוז מהרווחים וכד`) – האישור יינתן לגבי הרכיב המשתנה ובלבד שהרכיב הקבוע לא יפחת מ-5 פעמים שכר המינימום וניתן לגביו הסדר פנסיוני.
 
תקופה
נקבעה בהסכם תקופת העסקה קצובה, האישור יינתן רק במידה שתקופה זו לא תפחת משנה.
 
מועד ההגשה והארכה
ההסכם יוגש תוך 60 יום ממועד חתימת ההסכם. הארכת מועד מעבר ל-60 יום באישור הממונה הראשי ליחסי עבודה.
 
מקרים חריגים
אישורים חריגים שלא בהתאם לאמור בחוזר מדיניות זה, יינתנו בכפוף לנימוקים שירשמו ובאישור ממונה אזורי וממונה ראשי יחדיו.            
 
הסכם שתנאי מתנאיו מנוגד לחוקי המגן
לא יינתן אישור להסכם הכולל הוראות שבניגוד לחוקי המגן.

 


עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים ועובדים www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798