הגבלת העסקת נוער בעבודות בניה


כך לדוגמה התקין השר תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1955, שם נקבע בתקנה 1 איסור על העסקת נער שטרם מלאו לו 18 שנים בעבודות, בתהליכי ייצור ובמקומות עבודה, בהם מצויים גורמים מכנים וגורמים אחרים, גורמים פיסיקליים, גורמים כימיים וגורמים ביולוגיים שונים.

לאחרונה, בתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) (תיקון), התשע"ח-2018, נקבע בפרט 15 בחלק הראשון בתוספת, איסור להעסיק נער בתחום הבנייה.

המשמעות הנגזרת מהתקנות הינה איסור מוחלט להעסיק בני נוער באתרי בניה וזאת בניגוד לאיסור המוגבל אשר היה קיים עד אתה שנגע לאיסור העסקה בגובה.

נדגיש כי העסקת נוער בניגוד לחוק כאמור הינה עבירה פלילית ע"פ חוק עבודת נוער.

יודגש, התיקון הנ"ל אשר הוסיף את פרט 15 לתוספת, כאמור, יהא תקף ל-5 שנים, החל ממועד פרסום התקנות מיום 31.7.18.


אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018 | holaw.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798