עדכונים בדיני עבודה


בני זוג – יותר חופשת לידה בלידת תאומים
כידוע, מי שילדה יותר מילד אחד זכאית ל- 3 שבועות של תקופת הורות ולידה (המוכרת עדיין בשם 'חופשת לידה') בעבור כל ילד נוסף. ביום 1.8.2018 נכנס לתוקף תיקון 60 לחוק עבודת נשים אשר מאפשר לעובד שבת זוגו ילדה, לממש במקביל ליולדת עד שבועיים מתוך השלושה הנ"ל. למשל: יולדת שילדה תאומים, תהנה מחופשת לידת בת 18 שבועות. מתוכם, בן זוגה יוכל (בהסכמת היולדת) לצאת לחופשה בת שלושה שבועות במקביל לחופשת הלידה של היולדת. חוק הביטוח הלאומי תוקן כך ששני בני הזוג יקבלו דמי לידה.
 
עובד שמסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי
הנוסח הקיים של חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על מעסיק לכפות עבודה ביום המנוחה על עובד המסרב לעשות כן מטעמי דת. מעסיק רשאי לדרוש מעובד כזה למסור תצהיר ובו פרטים על הכרתו הדתית ועל קיום מצוות דתו ואם הוא יהודי - שהוא גם שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת. מרכז הכובד מונח היה אם כן, על ההיבט הדתי. כעת תוקן החוק, התווסף לו סעיף 8ד1 באופן שהחל מיום 1.1.2019 כל עובד רשאי להודיע למעסיקו, כי הוא אינו מוכן לעבוד ביום המנוחה השבועי וזאת בתוך 3 ימים מקבלת דרישה לכך. שימו לב - התחולה הינה החל מן המועד הנ"ל גם על עובדים קיימים. ניתן כעת אם כן דגש על התכלית הסוציאלית ולא הדתית של האיסור.
 
אז מה קורה עם שכר המינימום?
שבוע העבודה קוצר לפני חודשים ספורים. אפקטיבית המשמעות הייתה בין השאר עליית שכר המינימום השעתי ל- 29.12 (5,300/182). ההתרגשות הקלה שאחזה בעוסקים בתחום נרגעה בין השאר לאחר שמשרד העבודה פרסם, כי כל עוד לא ניתנה פסיקה אחרת של בית הדין לעבודה הרי עמדתו היא, כי לשיעור זה התעדכן גם שכרם של עובדים המועסקים במשרה חלקית. יחד עם זאת, כל עוד לא עודכן שכר המינימום, הרי אכיפה מינהלית או פלילית של הוראות חוק שכר מינימום תתבצע לפי השכר לשעה כהגדרתו בחוק שכר מינימום, העומד על 28.49 ₪, וזאת עד לעדכון החוק. החוק, עדיין לא עודכן!
 
מעסיק – רוצה למשוך פיצויים בחזרה? יש לך 4 חודשים לכך!
אבולוציה משפטית בתחומים של דיני עבודה מצד אחד ודיני פנסיה מצד שני שהתרחשה ב- 20 השנים האחרונות הביאה לכך שהמקרים בהם מעסיק יכול למשוך כספי פיצויים שהופקדו על ידו בקופת גמל לרבות בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים הלכו והצטמצמו. ביום 8.7.2018 נכנס לתוקף תיקון מספר 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) אשר מגביל עוד יותר אפשרות זו. למעסיק שמבקש לעשות כן, יש פרק זמן קצוב וקצר יחסית של ארבע חודשים במהלכו הוא צריך לעשות אחד מאלו: 1. למסור לקופה פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים ושכספי הפיצויים כולם או חלקם שייכים למעסיק, או 2. להמציא לקופה אסמכתא על כך שהוא נקט בהליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר שלילת זכאותו של העובד לפיצויים, או 3. להמציא לקופה הודעות חתומות על ידו ועל ידי העובד, שנערכו לאחר סיום הקשר, בהם שני הצדדים, המעסיק והעובד מאשרים את החזרת הכסף למעסיק. מעסיק שלא ימציא לחברה המנהלת את הנדרש כאמור לעיל, לא יוכל לטעון כנגד החברה המנהלת בשל תשלום כספים לעובד.
 
מניעת הטרדה מינית – חובות המעסיק
לצד החוק למניעת הטרדה מינית נמצאות תקנות המסדירות את חובות המעסיק. ביום 26.7.2018 נכנס לתוקף תיקון של תקנות אלו אשר במסגרתו הוסדרו מספר שינויים בתקנון לדוגמא שבתקנות. שימו לב – תקנון זה הוא הבסיס להסדר החל ומחייב בכל מקום עבודה שבו למעלה מ- 25 עובדים. את הנוסח המתוקן של התקנון לדוגמא תוכלו למצוא כאן. התיקונים שבוצעו מתייחסים במידה רבה להרחבה ההגדרה של הטרדה מינית כך שתחול ותתמודד עם מציאות המסכים של חיינו. סרטים, צילומים, פעולות של עריכה וכיוצא בזאת כאשר הינם בעלי הקשר מיני עשויים לעלות כדין הטרדה.
 

ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 6713412 | Israel | 03-6005553

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798