חוק הודעה לעובד

 
חוק זה יחול על משרות בהן תקופת העבודה עולה על 30 יום.
חוק זה לא יחול על עובדים בשירותי העסקה ועל מעסיקים המעסיקים פחות מ-25 עובדים.
 
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014* מסירת הודעות למועמד לעבודה
3א.(א) מעסיק ימסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון למועמד לעבודה    
  הודעה בכתב על –
       (1) התקדמות הליכי המיון לעבודה; הודעה כאמור תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום 
             תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון; 
        (2) אי–קבלתו לעבודה של המועמד; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מ–14 ימים מהיום שבו      
             אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
(ב) הודעות לפי סעיף קטן (א) יכללו, בין השאר, את אלה: 
       (1) שם המעסיק ושם המועמד לעבודה; 
       (2) מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון - אם אינו 
            המעסיק; 
       (3) התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון;
       (4) שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו. 
(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על מועמד לעבודה – 
     (1) בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים; 
     (2) בעבודה בענף ההסעדה; 
     (3) בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ–25 עובדים.
 

עו"ד ליאת בהר כהן הינה עורכת דין בעלת ניסיון עשיר בתחום דיני העבודה והסכסוכים העסקיים אשר משמשת כיועצת משפטית לחברות בשליטה ישראלית ו/או בינלאומית בפריסה ארצית בתחום דיני העבודה. 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798