תוספת שעות נוספות גלובלית חוקית

 
פסק דין חדש של בית הדין האזורי בתל אביב (סע"ש 43864-11-12 מתאריך 20/6/15) חוזר ומאשר כי תוספת גלובלית יכולה להיות חוקית ותקינה בהתקיים שורה של תנאים.
 
בית הדין קבע כי ההלכה שנפסקה קודם לתיקון 24 בעניין אלון נ' בנק ישראל ממשיכה לעמוד בתוקפה:
 
"טרם תוקן חוק הגנת השכר נקבע כי מותר למעביד לשלם גמול שעות נוספות מידי חודש בעד מספר שעות נקוב ובלבד שהמוסכם לא יכלול גמול בעד שעות מעבר למותר לפי החוק, וזאת אף אם ידוע שלא תמיד יעבוד העובד את מלוא מכסת השעות הנוספות שבעדן הן שולמו (דיון מד/34-3 (ארצי) דור אלון – בנק ישראל [פורסם בנבו] ט"ז (1) עמ' 76. שם עמ' 79- 80).
 
סבורות אנו כי הלכה זו בעיינה עומדת ובלבד שנעשה פיקוח ורישום ע"י המעסיקה. לטעמנו אין כל מניעה לשלם שעות נוספות גלובליות לעובד לאחר התיקון לחוק הגנת השכר (תיקון מס' 24) ובלבד שנערך דו"ח נוכחות מסודר ואלו נרשמו בתלושי השכר.
 
לכן אם שולמו שעות נוספות גלובליות התואמות את הממוצע השנתי, אין בכך פגם."
 
בית הדין קובע מספר כללים אשר על המעסיק לעמוד בהם בכדי שקביעת תוספת גלובלית תהיה תקינה, והם:
 
א. עריכת מעקב ודו"ח נוכחות מסודר.
 
ב. רישום השעות בתלוש השכר.
 
ג. היות התוספת הגלובלית תואמת את הממוצע השנתי.
 
תשומת הלב כי יכול ובחודש מסוים לא תהיה התאמה בין התוספת הגלובלית לבין הסכום אשר היה אמור להיות משולם אילו התשלום חושב לפי שעות בפועל. ואולם בכדי לפסול את ההסדר יש להראות על סטיה של ממש:
 
"טבעו של גמול שעות נוספות גלובליות כי הוא מהווה הערכה של מספר השעות הנוספות שמבוצעות על ידי העובדים, לכן ייתכן כי בחודש מסוים לא יעבדו שעות נוספות אולם כל עוד לא בוצעו באופן משמעותי שעות עבודה מעל לשעות הנוספות המשולמות, אין מקום לפסיקת סכומים נוספים."
 
תשומת הלב כי הסכם תוספת שעות גלובלי ניתן לתקיפה משני כיוונים. מקום בו העובד לא נדרש לעבוד שעות נוספות כלל או שהיקף השעות אותו הוא נדרש לעבוד קטן בצורה ניכרת משווי התוספת, ניתן לטעון כי מדובר בתוספת פיקטיבית אשר מטרתה להתחמק מתשלום סוציאליות והפרשות לפנסיה ופיטורים על התוספת. זה המקום להזכיר כי תוספת גלובלית בגין שעות נוספות אינה חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים ולפנסיה (בהיעדר הוראה אחרת בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אישי)
 
מצד שני מקום בו התוספת קטנה בצורה משמעותית מהממוצע של השעות הנוספות שמבצע העובד בפועל, יוכל העובד לתבוע השלמה בין התוספת הגלובלית לבין התובפת אשר הגיעה לפי חישוב בפועל.

 

 
אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.
 
© כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2015
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798