דיני עבודה - עדכוני חקיקה

 
איסור הפליה לפי מקום מגורים
בתיקון לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה נוסף, לרשימת המאפיינים לפיהם אסור להפלות עובד או מועמד לעבודה, מקום המגורים של העובד.
 
חובת הודעה למועמד לעבודה
בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), שייכנס לתוקף ב-30 בינואר 2015, נוספה חובה להודיע בכתב (לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר) למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (כלומר זומן לריאיון עבודה או לבחינת מיון) על:
  • התקדמות הליכי המיון לעבודה; הודעה כזו תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון;
  • אי-קבלתו לעבודה של המועמד; הודעה זו תימסר לא יאוחר מ–14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
 
הוראה זו לא תחול על מועמד לעבודה -
(1) בעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים;
(2) בעבודה בענף ההסעדה;
(3) בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים.
 
סיום הפחתת השכר לעובדים ולנושאי משרה במגזר הציבורי
ב-1 ביולי 2013 נכנס לתוקף חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו–2014 (הוראת שעה), התשע"ג-2013. החוק קובע שמשכורתם של עובדים ונושאי משרה במגזר הציבורי (עובדי המדינה, עובדים בגופים מתוקצבים ובגופים נתמכים, תאגידי בריאות וגופים שהממשלה משתתפת בתקציבם) תופחת בשיעור של 0.9324%, מ-1 ביולי 2013 ועד 31 בדצמבר 2014.
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798