חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3),התשע``ד-2014

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996(להלן: "חוק שכר שווה" או "החוק") מסדיר את הזכות לשכר שווה לעובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. זכות זו חלה גם לגבי כל גמול אחר, שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.

על פי התיקון לחוק, מי שמוטלת עליו חובה מכוח אחד מהחוקים להלן, לפרסם מידע או לדווח על שכר עובדים ונושאי משרה, יכלול התייחסות לפי מין:

1.      סעיף 33א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

2.      סעיף 36(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980.

3.      סעיף 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.

4.      סעיף 11(5) לכללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ע-2010.


הכותב:
שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798