חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
20/02/2020
 
 
 
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס``א-2001
חזור לרשימה
 
תאריך: 11/11/2010
כותב: עו``ד, עדי ביבר לקואה
כתובת דוא"ל: 
 

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001 (להלן – החוק), מטיל חובות על מעסיקים, על מנת למנוע העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. להלן עיקרי החוק:


הגדרות
1. מעסיק - לענין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם - האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד; לענין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית - מנהל המוסד ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד.

2. בגיר - מי שמלאו לו 18 שנים.

3. עבודה - בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים או עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית.

4. מוסד -
4.1  בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
 
4.2  א. מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או
            התפתחותית: 
            (1) מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965;
            (2) מעון יום או מרכז טיפולי;
            (3) מרכז עבודה שיקומי;
            (4) מועדון שמטרתו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור.       
        ב. עסק, כמשמעותו בסעיף 4.1 לעיל, מהמפורטים להלן, למתן שירותים
            לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית: 
            (1) מטרתו מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;
            (2) מסיע, בין השאר, קבוצה של בני אדם כאמור.
 
4.3  א. בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (להלן חוק 
            טיפול בחולי נפש).   
        ב. מרפאה כהגדרתה בחוק טיפול בחולי נפש.
 
4.4  גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים.
 
סעיף 4.4 לעיל נוסף בתיקון לחוק שפורסם ביום 3.6.2010 (להלן – התיקון לחוק). תחילת התיקון לחוק ביום 3.9.2010. יחד עם זאת, הוראות סעיף 2 לחוק (בנוגע לאיסור העסקה ועיסוק של בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר) לא יחולו על בגיר המועסק במוסד ביום 3.6.2010, אלא החל מיום 3.12.2010.
 
התיקון לחוק קובע כי על מוסד כהגדרתו בסעיף 4.4 לעיל להודיע לבגיר המועסק אצלו על הוראות התיקון לחוק, וזאת בסמוך ליום פרסומו של התיקון לחוק. ההודעה תהיה בכתב, בדואר רשום, או במסירה לידו, ולגבי מועסק שנמצא במהלך עבודתו במוסד – יכול שתהיה באמצעות שלט במקום בולט במוסד.

 איסור העסקה ועיסוק
1. מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. העובר על הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

2. בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, לא יעסוק בעבודה במוסד.
העובר על הוראה זו, דינו מאסר של שנה.

3. ההוראות הנ"ל יחולו ממועד ההרשעה בעבירת המין ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר - 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה.
 
אישור משטרה
1. מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.
העובר על הוראה זו דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
 
 2. הוראה זו תחול, לענין נשים, במועד שיקבע השר לביטחון הפנים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שהשר לביטחון הפנים ידווח אחת לשנתיים לועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף עבריינות המין בקרב נשים בישראל.
 
3. בקשה לקבלת אישור המשטרה תוגש בהתאם לתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג-2003.
 
סייג לאחריות פלילית
1. מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) לחוק (חובת קבלת אישור המשטרה), אם ההעסקה היתה בנסיבות מיוחדות שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר הייתה למשך זמן סביר, באותן נסיבות, שאינו עולה על 30 ימים, והמעסיק פעל בלא דיחוי לקבל אישור המשטרה לפי הסעיף האמור.
 
2. מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) לחוק, אם וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי אותו סעיף.
 
העסקה באמצעות קבלן כוח אדם
הוראות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות קבלן כוח אדם, ועל בגיר המועסק כאמור.
 
פיטורין
הופסקה עבודתו של עובד לפי הוראות סעיף 2 לחוק (איסור העסקה ועיסוק) ובשל כך הוא פוטר בידי מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים כולם או חלקם.
 
תחולת החוק
1. תחילת החוק ביום 1.3.2003 (בכפוף להוראות מיוחדות בתקופת הביניים שמיום 7.8.2001 ועד ליום התחילה).
 
2. הוראות חוק זה יחולו על בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש שנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה, קרי 1.3.2003.
 
3. הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך העסקתו באותו מוסד, אם הורשע לפני 1.2.2008, ובלבד שביום 1.2.2008, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו באותו מוסד.
 
 


*עו"ד עדי ביבר לקואה הינה עו"ד בכירה במשרד עורכי הדין הילה פורת, המתמחה בדיני עבודה.

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
1.
גרוע. זה רק תמצות של החוק, לא מסיף שום ידע - 27/04/2011 - noa (ל"ת)
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798