חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
20/02/2020
 
 
 
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
חזור לרשימה
 
תאריך: 03/01/2008
כותב: עו``ד, הילה פורת
כתובת דוא"ל:  info@hilaporat.co.il
 

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק -  לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
ביום 19.7.2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי, המחייב מעבידים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה. ביום 30.12.2007 נחתם צו הרחבה, אשר הרחיב חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי על כל העובדים והמעבידים בישראל, החל מיום 1.1.2008. להלן עיקרי צו ההרחבה.

ביום 19.7.2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן - לשכת התיאום) לבין ההסתדרות הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון, המחייב מעבידים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה (להלן - ההסכם).

ביום 30.12.2007 נחתם צו הרחבה, אשר הרחיב חלק מהוראות ההסכם על כל העובדים והמעבידים בישראל, החל מיום 1.1.2008 (להלן - הצו).


להלן עיקרי צו ההרחבה:


תחולת הצו

 1. הצו יחול על כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה.

 2. הצו לא יחול על:


2.1 עובד המבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו מכוח הסכם לביטוח פנסיוני (הסכם לביטוח פנסיוני = עפ"י הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין) שמתקיים לגביו ולו אחד מהתנאים המפורטים בצו ובכפוף לסייגים המפורטים בהם.


2.2 עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה.


2.3 מי שטרם מלאו לו 20 שנים (באישה) ו-21 שנים (בגבר). בהגיע העובד/ת לגיל האמור יחולו עליו/ה הוראות הצו, תוך שתילקח בחשבון לעניין חישוב תקופת ההמתנה תקופת עבודתו/ה טרם הגיעו/ה לגיל האמור.


3. עובד בגיל 50 ומעלה אשר ביום 1.1.2008 או במועד תחילת עבודתו (המאוחר מבין השניים) אין לו הסדר פנסיה מטיב (עובד מבוגר) רשאי להצטרף לפי בחירתו, באמצעות הודעה שתופנה למעסיקו בכתב, לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם). אם לא בחר כאמור לעיל, תחול עליו חובת הביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו זה.


תחילת ביצוע ההפרשות

המועד הקובע הינו 1.1.2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים.

 1. עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו (להלן - תקופת המתנה). החל מיום 1.1.2008 ועד ליום 31.12.2008 ובתקופה זו בלבד, תהא תקופת ההמתנה בת 9 חודשים.

 1. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק (ללא תקופת המתנה).

 1. עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008. כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה ויותר ב-1.1.2009, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2009.


ההסדר הפנסיוני

 • הביטוח הפנסיוני יהיה בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה ובלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות (באותה קופה או בקופה אחרת).

 • העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח בהודעה בכתב למעסיקו.

 • אם בפרק הזמן שנקבע בצו לא הודיע העובד על בחירתו – הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

 • לעובד שמורה הזכות לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), התשס"ה-2005.

בסיס השכר שיש לבטחו ושיעורי ההפרשה

חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו, כשהתקרה היא השכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי כפי שיעודכן מעת לעת.


שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן (כשהביצוע הוא בפריסה ל-5 שנים):הפרשות המעביד

הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ עובד ומעביד

החל מיום 1.1.2008 ואילך

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

החל מיום 1.1.2009 ואילך

1.66%

1.66%

1.68%

5%

החל מיום 1.1.2010 ואילך

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

החל מיום 1.1.2011 ואילך

3.33%

3.33%

3.34%

10%

החל מיום 1.1.2012 ואילך

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

החל מיום 1.1.2013 ואילך

5%

5%

5%

15%


תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים

תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי הוראות הצו יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.


ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרים הבאים:

 • מקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד (אירוע מזכה = מוות, נכות, או פרישה בגיל 60 ויותר).

 • אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.


הערות כלליות


 • אין בצו זה כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכויות העובדים עליהם חל הסדר פנסיה מיטיב (לרבות הסכם ו/או הסדר אחר, ובכלל זה הסכם קיבוצי כללי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או צו הרחבה ו/או דין) ובלבד שמעוגן בו הסדר פנסיוני המיטיב על ההסדר הפנסיוני הקבוע בצו זה.

במקרה בו שיעורי ההפרשות לתגמולים (חלק העובד וחלק המעביד) נמוכים מהשיעורים הנקובים בטבלה, ההגדלה של שיעורים אלה, תעשה בהתאם לשיעורים ולמועדים המפורטים בטבלה. כך גם במקרה שבו שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורים נמוך מהקבוע בטבלה.

 • מעביד המחוייב לבטח את עובדיו בהסדר פנסיוני מיטיב אחר, ואשר לא ביטח את עובדיו כמתחייב ממנו, לא יהיה בהוראות צו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בחובתו ליישום ההסדר הפנסיוני המיטיב ובהתאם לקבוע בו.


זכויות העובדים לפנסיית זקנה, נכות ושאירים

זכויות העובד לפנסיית זקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה, תהיינה בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, בה מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח, לפי הוראות הממונה ולפי הוראות צו זה.


 

___________________________________________________
*עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים ועובדים www.hilaporat.co.il


 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798