חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
17/02/2020
 
 
 
זכות המעביד לפקח על הדואר האלקטרוני של העובד מול זכות העובד לפרטיות
חזור לרשימה
 
תאריך: 12/06/2007
כותב: עו``ד טל ספיר*
כתובת דוא"ל: 
 
בעת האחרונה מגיעות יותר ויותר פניות שעניינן פרטיות העובד בעידן האינטרנט והמחשבים.
כך למשל, נדרשנו לשאלה האם התקנת מצלמות אינטרנט במקום העבודה המאפשרות למנהל העבודה האזורי לפקח (שמא "לבלוש"?) אחר הנעשה במקום העבודה 24 שעות ברציפות - הינה חוקית? שאלה נוספת שנשאלנו, האם מותר למעסיק להיכנס ללא ידיעת העובד לדואר האלקטרוני של העובד, אף שהמעסיק, הוא זה שהקצה לעובדו את תא הדואר לשימושו.

בעת האחרונה מגיעות יותר ויותר פניות שעניינן פרטיות העובד בעידן האינטרנט והמחשבים.
כך למשל, נדרשנו לשאלה האם התקנת מצלמות אינטרנט במקום העבודה המאפשרות למנהל העבודה האזורי לפקח (שמא "לבלוש"?) אחר הנעשה במקום העבודה 24 שעות ברציפות - הינה חוקית? שאלה נוספת שנשאלנו, האם מותר למעסיק להיכנס ללא ידיעת העובד לדואר האלקטרוני של העובד, אף שהמעסיק, הוא זה שהקצה לעובדו את תא הדואר לשימושו.
מטרתה של רשימה זו הינה מתן קוים מנחים בלבד בסוגיות אלה, ואגב כך להביא בפני שני הצדדים, הן המעסיקים והן העובדים, את מכלול הזכויות המתנגשות בהקשר האמור.
בעידן המחשב בכלל, והדואר האלקטרוני בפרט, הפכו בשנים אחרונות כלי עבודה מרכזי במקומות עבודה רבים. הם משמשים את הנהלות הארגונים ועובדיהם לשם תקשורת פנים ארגונית וחוץ-ארגונית, ומצטרפים לאמצעי התקשורת האחרים שהיו קיימים קודם לכן: הטלפון, הפקס והדואר. כמו יתר אמצעי התקשורת הקיימים בארגון, גם הדואר האלקטרוני לא תמיד משרת את העובד רק למטרות עבודה גרידא, ולא פעם נעשה בו שימוש גם לצרכים פרטיים. כאשר מעביד מעוניין לפקח על התקשורת, שמקיים העובד במהלך שעות העבודה, מתעוררת שאלת גבולות סמכותו של המעביד לעשות כן מול זכות העובד לצנעת פרטיותו, גם במקום העבודה, לדוגמא בהקשר של דברי הדואר שהוא מקבל ושולח בזמן שהותו במקום העבודה.
בעקרון, יש למעביד זכות לפקח על הנעשה במקום העבודה, וזכות זו כוללת גם את הזכות לפקח על התקשורת שמקיימים העובדים במהלך שעות העבודה. זאת מכוח זכות הקניין של המעביד במקום העבודה, המקנה לו את החופש לנהל את מקום העבודה, כפי שימצא לנכון ("הפררוגטיבה הניהולית של המעביד"). למעביד גם זכות קניינית באמצעי התקשורת הפיזיים (החומרה), שהוא מספק לעובדים, וזה כולל גם את המחשבים שבאמצעותם נשלח הדואר האלקטרוני והשרתים, שבהם נשמר הדואר. למעביד זכות קניינית גם בתוכנה שמשמשת לשליחת דואר אלקטרוני, וככל הנראה גם בקבצים ובמלל, שיוצרים העובדים תוך כדי עבודתם (לרבות תוכן הודעות הדואר האלקטרוני).
זכות הקניין היא זכות יסוד המעוגנת, בין השאר, בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע כי "אין פוגעים בקניינו של אדם". זכות הקניין מאפשרת למעביד לנהוג בקניינו כרצונו, הכוללת גם את הזכות לגשת למידע שבמערכת הממוחשבת, שהרי הן המערכת והן המידע הם בבעלות המעביד. זכות הקניין של המעביד כוללת אף את זכותו לנקוט צעדים, כדי למנוע נזק לרכושו, לרבות פגיעה בסודות מסחריים של הארגון. זאת ועוד. המעביד נחשב לבעלים הראשון של זכות היוצרים בכל יצירה שיוצרים עובדיו תוך כדי עבודתם, וטקסט שנוצר ע"י עובד בזמן העבודה תוך שימוש בכלי עבודה שסיפק המעביד, יכול בנסיבות מסוימות להיחשב כיצירה כזו, שהבעלות הראשונה בה היא של המעביד.
ואולם, זכות הקניין איננה זכות מוחלטת, ואף זכות הקניין של המעביד אינה בלתי מוגבלת. מול זכות הקניין של המעביד עומדת זכות העובד לפרטיות – זכות יסוד המעוגנת אף היא בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע בסעיף 7 כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".
בתי המשפט הכירו בזכותו העקרונית של העובד למידה של פרטיות גם במקום עבודתו, והטילו חובת סודיות על המעביד בנוגע למידע אישי של העובד, המצוי בידי המעביד. בנוסף, קובע סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". לפיכך, בכל עניין ועניין יש למצוא את האיזון בין האינטרסים המתנגשים - זכויות המעביד בקניינו מול זכויותיהם של העובדים לפרטיותם, עפ"י נסיבותיו של כל מקרה, כאשר השאלה החשובה היא עד כמה הפיקוח היה באמת נחוץ להגנה על זכויותיו או על קניינו של המעביד. לכך יש להוסיף כי בין עובד ומעביד  מתקיימים יחסים חוזיים, המחייבים את הצדדים לנהוג זה בזה בדרך מקובלת ובתום לב. חוק הגנת הפרטיות מונה בסעיף 18 מספר נסיבות, בהתקיימן, תקום למעביד אשר קרא דוא"ל ששלח או קיבל עובד, הגנה טובה כנגד אחריות עפ"י חוק הגנת הפרטיות, ובלבד שמתקיים עקרון תום הלב. למשל, אם הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן "היתה מוטלת על הפוגע חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה" או אם "הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין ובמהלך עבודתו הרגיל, ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים". אכן, יידוע עובדים אודות קיום הפיקוח מצד המעסיק, עשוי ללמד על תום ליבו של המעביד. בין הדברים שיש להתחשב בהם נכללים גם החשש לפגיעה בצד תם, קיומה של דרך אחרת להבטחת עניינו של המעביד ועוד.
מלבד הפגיעה בפרטיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, בנסיבות מסוימות יכול מעקב של המעביד ללא הסכמת העובד על הדואר האלקטרוני של העובד לעלות כדי ביצוע עבירות פליליות, כגון: "האזנת סתר", כמשמעותו המונח בחוק האזנת סתר, התשל"ט - 1979, אף שבהתקיים מספר תנאים יכול שיקומו למעביד הגנות טובות בעניין. בנוסף, עשויים להתמלא תנאיה של עבירת החדירה לחומר מחשב שלא כדין עפ"י סעיף 4 לחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995.
לסיכום: מומלץ לכל מעסיק באשר הוא להיוועץ בעורך דין בטרם יתקין מנגנוני פיקוח ומעקב העושים שימוש באמצעות רשתות מחשבים ו/או אינטרנט על מנת שלא ימצא עצמו חשוף לתביעות נזיקין מצד עובדיו, לרבות הגשת כתבי אישום פליליים על ידי המדינה.
אשר לעובדים - בכל מקרה של חשש למעקב ופיקוח בלתי חוקיים מצד המעסיק, מומלץ גם כן להיוועץ בעורך דין על מנת לעמוד על מלוא הזכויות המגיעות לעובדים, בין אם המדובר בנזקים ממוניים ובין אם לאו.


* המאמר נכתב בשיתוף עם עו"ד שירלי גדניר. הכותבים מתמחים בדיני עבודה, משפט אזרחי/מסחרי, וליטיגאציה מסחרית.
** מאמר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין הוא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי.

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798